ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන ඇගයුම: දරිද්‍ර‍තාවයට වන බලපෑම අවම කරමින් ප්‍ර‍තිසංස්කරණ කඩිනම් කළ යුතු ය

NA

from World Bank Search – NEWS http://ift.tt/2tslkVZ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s